TWD 25

Heyam Banitorof

Online Portfolio

hbanitorof [at] my.bcit.ca

Jessica Chang

Online Portfolio

jchang207 [at] my.bcit.ca

Steven Cheema

Online Portfolio

dcheema15 [at] my.bcit.ca

Adele Davidson

Online Portfolio

adavidson32 [at] my.bcit.ca

Nicola Gabrych

Online Portfolio

ngabrych [at] my.bcit.ca

Maaya Goto

Online Portfolio

mgoto5 [at] my.bcit.ca

Toren Grainger

Online Portfolio

tgrainger3 [at] my.bcit.ca

Hirdey Grewal

Online Portfolio

hgrewal79 [at] my.bcit.ca

Rania Hassan

Online Portfolio

rhassan4 [at] my.bcit.ca

Cassidy Kang

Online Portfolio

ckang21 [at] my.bcit.ca

Jay Kang

Online Portfolio

jkang97 [at] my.bcit.ca

Claire Koga

Online Portfolio

ckoga1 [at] my.bcit.ca

Dickens Leung

Online Portfolio

dleung118 [at] my.bcit.ca

Wei Liu

Online Portfolio

wliu148 [at] my.bcit.ca

Emma Pali

Online Portfolio

epali [at] my.bcit.ca

Patricia Puello

Online Portfolio

ppuello [at] my.bcit.ca

Harvey Santos

Online Portfolio

hsantos7 [at] my.bcit.ca

Aaron Sham

Online Portfolio

asham10 [at] my.bcit.ca

Vidhi Shukla

Online Portfolio

vshukla [at] my.bcit.ca

Wesley Ting

Online Portfolio

wting9 [at] my.bcit.ca

Aya Watanabe

Online Portfolio

awatanabe4 [at] my.bcit.ca