TWD 23

Timothy Appleby

Online Portfolio

tappleby2 [at] my.bcit.ca

Timothy Cullingham

Online Portfolio

tcullingham [at] my.bcit.ca

Jason Enstedt

Online Portfolio

jenstedt [ at] my.bcit.ca

Zahra Fatemi

Online Portfolio

zfatemishahrebabak [at] my.bcit.ca

Donna Gamboa

Online Portfolio

dgamboa2 [at] my.bcit.ca

Nina Ha

Online Portfolio

nha9 [at] my.bcit.ca

Sonam Jaiswal

Online Portfolio

sjaiswal2 [at] my.bcit.ca

Nancy Kwong

Online Portfolio

nkwong8 [at] my.bcit.ca

Tiffany Lam

Online Portfolio

lcheyuetiffany [at] my.bcit.ca

Grace Lau

Online Portfolio

glau35 [at] my.bcit.ca

Jason Lee

Online Portfolio

clee635 [at] my.bcit.ca

Kyungmi Moon

Online Portfolio

kmoon17 [at] my.bcit.ca

Jade Mueller

Online Portfolio

jmueller12 [at] my.bcit.ca

Ava Nikaein

Online Portfolio

anikaein [at] my.bcit.ca

Brylla Quiano

Online Portfolio

mquiano [at] my.bcit.ca

David Rose

Online Portfolio

drose51 [at] my.bcit.ca

Kay Watanabe

Online Portfolio

kwatanabe7 [at] my.bcit.ca